Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин


Завідувач кафедри -  професор Суярко Василь Григорович

Робочий телефон: +380508875463

Офіційний сайт: mineralogy.univer.kharkov.ua

Кафедра запрошує на навчання за освітньою програмою «Геологія нафти і газу» (бакалавр та магістр), а також іноземних громадян – за освітньою програмою «Геологія» (російська мова навчання).

Термін навчання для здобуття освітнього рівня «бакалавр» складає 4 роки. На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів (термін навчання - 1 рік 4 місяці).

Випускники успішно працюють в проектних, наукових установах, нафтогазовидобувних підприємствах та геологорозвідувальних організаціях Харківської, Полтавської, Сумської та інших областей України.

Завідує кафедрою доктор технічних наук, старший науковий співробітник,  заслужений працівник НАК Нафтогаз України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор Ілля Михайлович Фик.

53036298_2244999125761443_6417520308114161664_n

Історія кафедри

Кафедра веде свою історію від  кафедри мінералогії й геогнозії, створеної на базі мінералогічного кабінету (пізніше музею) у 1837 році. Першими завідувачами кафедри були професори-зоологи І. А. Криницький (1837 рік), І. А. Калініченко (1837–1842 роки), потім учені, які одержали геологічну освіту: професор Н. Д. Борисяк (1843–1868 рр.), професор А. С. Бріо (1869–1905рр.). В 1863 році з кафедри виділилася самостійна кафедра геології та палеонтології, однак, за новим статутом 1884 року знову відбулося їхнє об’єднання.

На початку ХХ століття в Університеті не велася підготовка кадрів геологів, тому геологічні дослідження того часу не були значними і стосувалися питань мінералогії й петрографії (професори Н. Д. Борисяк, А. С. Бріо, П. П. П`ятницький (з 1892 року), В. О. Леваковський, А. В. Гуров). З 1905 року (коли відбулося чергове відокремлення кафедр) до 1917 року кафедру мінералогії очолював професор П. П. П’ятницький, який вивчав Український кристалічний щит. Слід зазначити роботи професора К. Н. Савич-Заблоцького по Кавказу, Н. А. Богословського, Н. А. Ремізова, Н. М. Лапіна -  з вивчення ґрунтів Курської губернії, А. С. Федоровського  - з опису розрізів глибоких свердловин у районі м. Харкова. З 1923 року кафедру очолив професор К. Н. Савич-Заблоцький. В 1933 році у НДІ геології при Харківському університеті аспірантуру закінчили: Л. І. Карякін, Е. К. Лазаренко, Д.П. Бобровник, К. Г. Шандиба, П. Г. Бєлік та інші.

Після відновлення університету в 1933 році на створеному в 1934 році геолого-географічному факультеті було засновано кафедру петрографії. В 1943 році після звільнення м. Харкова виник геологічний факультет, а мінералого-петрографічна спеціальність поповнилася курсом з петрографії осадових порід. З 1943 року на кафедрі став працювати професор С. П. Попов. Після ліквідації НДІ геології наукова робота зосередилася на кафедрах. В 50-ті роки ХХ століття кандидатські дисертації захистили по кафедрі мінералогії Г. Н. Бровков, А. П. Бубнов, П. В. Заріцький, К. А. Поправко. В 1959 році при кафедрі було організовано Харківську групу Українського Мінералогічного товариства. З 1955 року, після того, як кафедру очолив професор Н. В. Логвиненко, науковим пріоритетом  стала літологічна тематика. Були надруковані перші монографії з мінералогії й літології (Заріцький, «Конкреции угленосных отложений Донецкого басейна» 1959; «Литология и генезис таврической формации Крыма» Логвиненко, Карпова, Шапошніков, 1961). Після переходу професора Н. В. Логвиненка на роботу у Всесоюзий н.-д. геол.-розв. інститут (Ленінград) в 1964 році завідувачем кафедри став П. В. Заріцький. Він очолював кафедру до 2003 року (з перервою на час навчання в докторантурі. У цей час - 1964–1968 роки завідував кафедрою професор Л. І. Карякін).

У 70-80-ті роки ХХ століття кафедра стала центром проведення багатьох наукових конференцій, присвячених історії мінералогії, як науки, та історії мінералогічних досліджень в Україні, виїзної сесії наукової ради Українського мінералогічного товариства АН України (1987 р.). У роботі цих наукових форумів, взяли участь багато видатних учених - мінералоги й геологи Москви, Ленінграда, Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Сімферополя, Донецька, Сиктивкара та інших міст. Вони стали помітною віхою в розвитку мінералогії в Україні.

В 1986 році кафедру було перейменовано в кафедру мінералогії, петрографії та корисних копалин з передачею їй циклу дисциплін з корисних копалин і геофізики.

З 1987 року за ініціативи професора П. В. Заріцького вперше в Україні у Харківському університеті було відкрито спеціалізацію «літологія».

З 2003 року до тепер кафедру очолює професор І. М. Фик.

З 2014 р. на кафедрі розпочато підготовку геологів  нафти і газу.  У 2014-2015 роках кафедра стала учасницею Міжнародного проекту з відкриття у Харківському університеті спеціалізації «Екогеохімія нафти та газу». В рамках цього проекту, за спонсорської підтримки компанії «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.», отримане сучасне обладнання для петрофізичних досліджень гірських порід.

Кадровий склад

На кафедрі мінералогії, петрографії та корисних копалин працюють висококваліфіковані викладачі, серед них 2 доктора наук, професора; 4 кандидата наук. У навчальному процесі беруть участь фахівці-практики.

52958269_2251791398205857_1500832031884443648_n

Навчальний процес

На кафедрі є необхідні умови для навчання та науково-дослідної роботи студентів.

На кафедрі викладаються такі дисципліни

загальної геологічної підготовки:

 • Мінералогія з основами кристалографії
 • Петрографія
 • Літологія
 • Геофізичні методи досліджень
 • Геологічна інтерпретація геофізичних даних
 • Геохімія
 • Геохімічні методи пошуку корисних копалин
 • Геололгія родовищ корисних копалин
 • Аерокосмічні методи в геології
 • Корисні копалини України

спеціальні дисципліни:

 • Геологічні умови формування родовищ нафти і газу
 • Геологічне моделювання родовищ нафти і газу
 • Геохімія нафти і газу
 • Історія та методологія геологічних досліджень
 • Петрофізика нафтових та газових колекторів та флюїдоупорів
 • Прогнозування, пошуки та розвідка родовищ вуглеводнів
 • Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ
 • Основи буріння нафтових і газових свердловин

Кафедра бере участь у проведенні навчальних практик з загальної геології, геологічної зйомки та геофізики, організовує виробничі практики на видобувних підприємствах та у проектних організаціях нафтогазового спрямування.

53310305_2225460157510382_5983017463418191872_n

Наукова робота

Основні наукові напрями, які розробляються на кафедрі, це:

 • вивчення геологічної будови нафтогазових родовищ Дніпровсько-Донецької западини, обґрунтування пошукових критеріїв на нафту і газ;
 • обґрунтування систем розробки родовищ нафти і газу, які знаходяться на пізніх стадіях експлуатації;
 • геохімічні процеси та закономірності формування родовищ корисних копалин, геохімічні дослідження формування хімічного складу підземних вод, геохімічні пошуки захованого зруденіння та родовищ вуглеводнів, геоекологія;
 • порівняльне вивчення геологічної будови, літології, мінералогії та геохімії вугленосних формацій України, Польщі та Чехії, вивчення унікальних мінеральних утворень у вугільних покладах Донбасу — тон штейнів, встановлення палеогеографічних умов вугленакопичення у Донецькому та Львівсько–Волинському басейнах;
 • геологічне вивчення родовищ нерудних твердих корисних копалин (піску, глин, гранітів, інших), пошук, розвідка та підрахунок запасів рудних і нерудних корисних копалин;

Співробітники кафедри є авторами та співавторами монографій, наукових статей, довідкових видань (словників, енциклопедій), підручників та навчальних посбників для вищої школи.

При кафедрі працює Харківське відділення Українського мінералогічного товариства України.