Кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства


Завідувач кафедри - доктор географічних наук, професор, відмінник освіти України, Нємець Людмила Миколаївна.

Власний сайт: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua

 

Абітурієнту

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями:

- 106. Географія

освітніми програмами

- «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»,

- «Геоурбаністика, регіоналістика, країнознавство»

- «Географія рекреації та туризму»

- 014.07. Середня освіта (географія)

освітньою програмою

- «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

магістрів за спеціальностями

- 106. Географія

освітніми програмами:

- «Економічна, соціальна географія»,

- «Географія рекреації та туризму»,

- 014.07. Середня освіта (Географія)

за освітньою програмою

- «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота».

У 2019-2020 н. р. зарахування на навчання здійснюється за результатами ЗНО:

 • з української мови та літератури  (обов'язковий);
 • з географії (основний);
 • з математики або іноземної мови (за вибором).

Навчання проводиться за денною та заочною формою навчання (за державним замовленням та на контрактній основі). Термін навчання для отримання рівня вищої освіти “бакалавр” - 4 роки, для отримання рівня вищої освіти “магістр”  - 16 місяців.

Історія та сьогодення

Кафедру економічної географії геолого-географічного факультету Харківського університету було засновано 1934 року.

У 2002 році кафедру перейменовано на «кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства».

Сучасні наукові дослідження кафедри пов'язані з соціальною складовою в системі «Природа – Людина – Господарство». Розвиток досліджень відбувається в контексті стратегії стійкого розвитку.

Кафедра активно розвиває міжнародну співпрацю, бере участь у академічній мобільності за програмою Erasmus+:

 • з Університетом Орадя (Румунія);
 • з Університетом Жирони (Іспанія);
 • з Талліннським університетом (Естонія).

З 2019 р. кафедра здійснює набір абітурієнтів рівня освіти «бакалавр» на освітню програму європейського рівня ««Геоурбаністика, регіоналістика,

країнознавство», яка пройшла рецензування та підтримку експертів з урбаністичних та регіональних досліджень провідних університетів Європи та України.

Кадровий склад

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства працюють висококваліфіковані спеціалісти – доценти та професори, можливості яких у науково-педагогічній, творчій діяльності відповідають профілю навчання та сприяють підвищенню якості підготовки молодих фахівців.

Фахову підготовку здійснюють 5 докторів наук та 8 кандидатів наук, які забезпечують освітню підготовку студентів із застосуванням сучасних методів та новітніх технологій навчання.

Навчальний процес

На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані дисципліни для бакалаврів:

 • Інформатика з основами геоінформатики
 • Суспільно-географічна регіоналістика України
 • Основи менеджменту
 • Географічні інформаційні системи
 • Основи суспільно-географічного моделювання
 • Геоурбаністика
 • Політична географія з основами геоглобалістики
 • Рекреаційне країнознавство
 • Екскурсознавство
 • Географія сфери послуг та індустрія туризму
 • Основи економіки та методика її викладання
 • Зовнішньоекономічні зв’язки України
 • Математико-статистичні методи в географії та економіці

для магістрів:

 • Інформаційна географія і ГІС
 • Суспільно-географічне прогнозування
 • Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку
 • Географія агробізнесу
 • Інформаційні технології в територіальному менеджменті
 • Практикум: Геомаркетинг і логістика в регіональному розвитку
 • ГІС-аналіз і просторове моделювання
 • Практикум: Геомаркетинг і логістика
 • Семінар: Геопланування та управління розвитком територій
 • Практикум: Робота з базами геоданих
 • Туристсько-рекреаційні ресурси світу
 • Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі
 • Зарубіжні освітні технології та системи
 • Педагогічний менеджмент
 • Практикум: Планування екскурсійних маршрутів
 • Семінар: Світова економіка

Значна увага приділяється освоєнню сучасних інформаційних та геоінформаційних технологій та їх застосуванню в навчальній і науково-дослідницькій роботі студентів. Студенти вивчають іноземну мову за вибором (англійська, німецька, французька).

На кафедрі діють дві навчальні та дві науково-дослідні лабораторії:

– навчально-дослідницька лабораторія регіональних суспільно-географічних досліджень,

– навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій.

Міжнародне співробітництво

Кафедра заключила договори щодо академічної мобільності та співробітництва за програмою академічної мобільності Erasmus+ з: університетом Орадя (Румунія), університетом Жирони (Іспанія) та Талліннським університетом (Естонія). Студенти кафедри мають можливість протягом семестру навчатися у зазначених університетах та отримувати за цей період стипендію європейського рівня.

Студенти мають змогу брати участь у міжнародних наукових подіях у таких країнах: США, Іспанія, Румунія, Естонія, Німеччина (фахове стажування на базі меморіального комплексу «Бухенвальд», літнє стажування за програмою ZAV, програма «Work Camp»), Польща (освітній проект на базі музею «Брама Гродська» у м. Люблін, «Study Tours to Poland»).

 Особливістю кафедри є проведення цікавих практик

Колектив кафедри завжди приділяв належну увагу практичній підготовці студентів, що є важливою запорукою формування професійних компетенцій та майбутнього працевлаштування. Навчальним планом спеціальності передбачено навчально-природничу, педагогічну, асистентську та виробничі практики.

На першому курсі студенти відвідують промислові підприємства, заклади соціальної сфери, адміністративні установи та інші підприємства Харкова, де знайомляться з технологією виробництва, зовнішніми зв’язками, особливостями логістики, функціональної та управлінською структурами установ тощо.

На другому курсі студенти проходять практику в різних регіонах України, зокрема, таких містах: Київ, Кам’янець-Подільський, Хотин, Чернівці, Львів, у мальовничих куточках Закарпаття, Карпатських горах.

Щорічно студенти починаючи з 2 курсу мають можливість проходити практику за кордоном (Туреччина).

Студенти третього курсу у рамках виробничої практики беруть участь у навчально-дослідницькій експедиції у Харківській області та регіонах України.

На п’ятому курсі студенти проходять виробничу практику у науково-дослідних установах НАН України, у Головному правлінні статистики у Харківській області, департаментах Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації, районних та міських радах, туристичних фірмах, на промислових підприємствах та підприємствах зі сфери послуг і в організаціях та установах м. Харкова.

Під час педагогічних практик студенти, працюючи в школах Харкова і області, отримують навички з методики викладання географії. Асистентські практики на кафедрі для студентів-магістрів створюють необхідну базу для подальшого викладання соціо-економіко-географічних дисциплін.

Місця можливого працевлаштування студентів

 

Наші випускники можуть працювати в якості фахівця з рекреації і туризму, менеджера з організації туристичних подорожей, гіда-екскурсовода, менеджера ГІС-проектів з територіального управління, фахівця з регіонального планування, консультанта з планування та управління територіями, фахівця з геомаркетингу та геологістики, працівника органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівця з регіональної політики, менеджера з розміщення продуктивних сил, фахівця із світового господарства економіста, демографа-економіста, експерта із зовнішньоекономічних питань, фахівця з управління природокористування, фахівця з соціальних питань, викладача навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, вчителя школи та коледжу, організатора з позакласної та виховної роботи з дітьми

Випускники кафедри працюють у туристичних фірмах та компаніях, науково-дослідницьких інститутах, які займаються питаннями екології, економіки та соціальної політики; органах управління всіх рівнів (районні, обласні, міські адміністрації, комітети Верховної Ради України); у банківських та комерційних структурах; ГІС-корпораціях та ІТ-секторі; підприємствах усіх галузей економіки; відділах збуту, постачання, логістики та міжнародних зв’язків, школах, коледжах, ліцеях, технікумах, ВНЗ.

Дозвілля студентів

Для студентів організовуються екскурсії, тури вихідного, спортивні змагання, туристичні подорожі тощо.

Наукова робота студентів

Викладачі кафедри активно працюють зі студентами за актуальними науковими напрямами. Студенти проводять наукові дослідження, виконують окремі завдання науко-дослідних робіт, за результатами яких готують робот на конкурси наукових робіт, статті, тези тощо. Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах студентських наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді з географії, займають призові місця у Всеукраїнських, регіональних, Міських конкурсах. Студенти кафедри є переможцями низки конкурсів, стипендіальних програм тощо, а також мають змогу бути учасниками різних конференцій національного та міжнародного рівнях, що проводяться у Дніпрі, Києві, Львові, Чернівцях, Ніжені, Могильові, Мінську, Катовіце, Празі, Різі, Будапешті, Бухаресті тощо та ін.

На кафедрі працює Дискусійний клуб студентів, аспірантів та молодих учених. На його засідання студенти під керівництвом викладачів та аспірантів готують доповіді з проблем сучасних суспільно-географічних досліджень, а також беруть участь у їх обговоренні. Проводяться дискусійні засідання за результатами навчально-дослідницької експедиції тощо.

Кафедрою проводяться щорічні міжнародні науково-практичні конференції «Регіон: стратегія оптимального розвитку» та студентські конференції «Регіон: суспільно-географічні аспекти», в яких беруть участь провідні науковці, а також аспіранти, здобувачі і студенти українських та зарубіжних вищих навчальних закладах.

Кафедрою у 2005 році засновано наукове видання «Часопис соціально-економічної географії», яке має статус фахового видання та включено до 11 міжнародних наукометричних баз даних, в тому числі - Index Copernicus.

Це дає можливість молодим науковцям, аспірантам, а також студентам публікувати наукові праці за результатами досліджень.

Найкращі студенти мають змогу навчатися в аспірантурі, яка функціонує на кафедрі, для здобуття ступеня доктор філософії.

З 2009 року на кафедрі функціонує Спеціалізована вчена рада К 64.051.23 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02. — «Економічна та соціальна географія».

 Контакти

 Адреса: 61022 місто Харків,

майдан Свободи 4, ауд. 3-62

Тел.:  (057) 707-52-74

E-mail: soc-econom-region@karazin.ua