RSS Feed Новини

18.01.2022

Вiтаємо студентiв з успiхами у дослiднiй роботi!

Перший семестр 2021/2022 навчального року для студентів освітньо-професійної програми «Геологія нафти і газу» закінчився гарними оцінками в заліковках. Але найбільшим досягненням є те, що вони активно почали цікавитися дослідницькою роботою.

f4b6db9b-5dc5-4f75-9397-f32383d7fc2c

Богдан Корецький вивчаючи Юліївське нафтогазоконденсатне родовище у рамках участі в ІІ Міжнародній студентській науковій конференції «Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки» (19 листопада 2021 рік, м. Дрогобич, Україна) опублікував тези доповіді на тему «Особливості формування покладів вуглеводнів Юліївського нафтогазоконденсатного родовища».

8def09d9-02a2-44ea-b570-8556325a0bbb

Керівник теми, старшийвикладач Сердюкова О. О. отримала подяку оргкомітету конференції за підготовку здобувача Молодіжної наукової ліги.

Також студенти бралиактивну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Геологія нафти і газу» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 21–22 жовтня 2021 р.)з доповідями «Петрографічні особливості колекторів верхньовізейського під'ярусу в межах Семенцівськогогазоконденсатного родовища» (студент КостенкоМаксим, керівник, ст. викл. Литвиненко Ю. В.),«Петрографічні особливості колекторів верхньосерпухівського під'ярусу в межах Розумівського нафтогазоконденсатного родовища»(студентка Єлісеєва А., керівник, ст. викл.Литвиненко Ю. В.),«Роль диз'юнктивних порушень у формуванні покладів вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині» (студент Пивоваров Антон, керівник ст. викл. Хріпко О. І.), та «Геолого-технологічні моделі вдосконалення  систем розробки родовищ вуглеводнів (студент Корецький Богдан, керівник ст. викл. Сердюкова О. О.).

Також цікавими виявилися доповіді цих студентів на ІХ Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Екологія, геоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, навчально-науковий інститут екології, 20 листопада 2021 р.) за темами «Сполуки азоту у підземних водах Донецької складчастої споруди та їх вплив на екологію довкілля» (студент Костенко Максим, керівник, ст. викл. Сердюкова О. О.), «Екологічні ризики в процесі буріння пошуково-розвідувальних свердловин на нафту і газ» (студент ПивоваровАнтон,керівник ст. викл. Сердюкова О. О.) та «Вплив геологорозвідувальних робіт та процесів розробки родовищ нафти і газу на природне середовище» (Костенко Максим, керівник ст. викл.Хріпко О. І.).

e7b9bc61-de15-4a47-83b5-bd9da0d4f5ed

Таким чином студенти ІІІ курсу зацікавилися дослідницькою роботою, що може свідчити про їх науковий потенціал в майбутньому.
648929d4-4467-4136-b266-fcd436e673e5