Наукова робота


Прогнозування коефіцієнтів нафтогазовилучення з родовищ нафти і газу (Forecasting oil and gas extraction coefficients from oil and gas fields)

Геохімія важких металів у нафтах (Geochemistry of heavy metals in oil)

Геохімія та генезис бітумно-гідротермальних асоціацій (Geochemistry and genesis of bitumen and hydrothermal associations)

Розробка території пасток вуглеводнів для потреб нафтогазової галузі (Elaboration of territory hydrocarbon traps for demand in oil and gas industry)

Прогноз нафтогазоносносі пермських відкладів ДДЗ (Evaluation of petroleum potential for perm deposits of Dneprovsko-Doneck depression)

Законодавчі аспекти надрокористування (Legislative aspect for subsoil usage)

Дослідження соціальних, міграційних та демографічних процесів. Методи просторового аналізу, моделювання  і прогнозування (Research of social, migration and demographic processes. Methods of spatial analysis, modeling and forecasting)

Просторова організація територій різного ієрархічного рівня (Spatial organization of territories of different hierarchical levels)

Методи просторового та системного аналізу, моніторинг регіонального розвитку (Methods of spatial and system analysis, monitoring of regional development)

ГІС-технології в освіті та науці (GIS technology in education and science)

Територіальна організація сільських територій регіону (Territorial organization of rural areas of region)

Туристсько-рекреаційний потенціал територій та його використання (Tourist and recreational potential of territories. Tourism and recreation)

Застосування ГІС у прикладних географічних дослідженнях (Application of GIS in applied geographic research)

Тематичне картографування. Наукові основи картографування системи «природа-суспільство» (Thematic mapping. Scientific fundamentals of mapping the system "nature-society")

Гідрологічні, метеорологічні та кліматичні дослідження; комплексні та прикладні фізико-географічні та конструктивно-географічні, геоекологічні, природоохоронні дослідження (Hydrological, meteorological and climatic studies; integrated and applied physical geographic and structural geographic, geoecological, environmental research)

Сучасні проблеми і перспективи підвищення якості географічної освіти (Modern problems and prospects for improving the quality of geographic education)

Краєзнавчі та туристично-рекреаційні географічні дослідження (Local studies and tourist-recreational geographic research)

Дослідження соціальних, міграційних та демографічних процесів. Методи просторового аналізу, моделювання  і прогнозування (Research of social, migration and demographic processes. Methods of spatial analysis, modeling and forecasting)

Просторова організація територій різного ієрархічного рівня. (Spatial organization of territories of different hierarchical levels)

Методи просторового та системного аналізу, моніторинг регіонального розвитку. (Methods of spatial and system analysis, monitoring of regional development)

ГІС-технології в освіті та науці. (GIS technology in education and science)

Територіальна організація сільських територій регіону. (Territorial organization of rural areas of region)

Туристсько-рекреаційний потенціал територій та його використання. (Tourist and recreational potential of territories. Tourism and recreation)