RSS Feed Новини

28.11.2018

На кафедрі соціально-економічної географії та регіонознавства відбулись акредитаційні експертизи освітньо-професійних програм

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 1907-л від 09 листопада 2018 р. та № 1960-л від 13 листопада 2018 р.  «Про проведення акредитаційної експертизи» у період з 21 по 23 листопада 2018 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було здійснено первинні акредитаційні експертизи освітньо-професійних програм «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації та туризму» зі спеціальності 106 Географія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Склад експертних комісій затверджений наказом МОН України:

освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія»

  • завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету, д. геогр. н., доц. Д. С. Мальчикова,
  • доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. геогр. н., доц. Н. І. Мезенцева;

освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»

-   декан факультету біології, географії і екології Херсонського державного університету, д. геогр. н., доц. І. О. Пилипенко,

- декан географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, к. геогр. н., доц. А. В. Кузишин.

Під час акредитаційної експертизи зазначені експертні комісії розглянули подані  Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна акредитаційні справи та провели експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та державним вимогам до акредитації з підготовки фахівців рівня вищої освіти магістр.

За результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Економічна та соціальна географія і Географія рекреації та туризму зі спеціальності 106 Географія за другим (магістерським) рівнем у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна експертними комісіями були зроблені такі висновки.

  1. Всі матеріали, подані Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна щодо акредитації освітньо-професійних програм Економічна та соціальна географія і Географія рекреації та туризму зі спеціальності 106 Географія за рівнем вищої освіти магістр за обсягом, формою та змістом відповідають встановленим вимогам.

  2. На підставі вивчення поданих матеріалів та перевірки діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна порушень не виявлено.

  3. Матеріально-технічний, навчально-методичний, інформаційний, науковий та кадровий потенціал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державним вимогам до акредитації, що забезпечує державну гарантію якості освіти за освітньо-професійними програмами Економічна та соціальна географія і Географія рекреації та туризму зі спеціальності 106 Географія за другим (магістерським) рівнем.